Prosjekter jeg har deltatt i:

 

2013: 

New Media Consortium (NMC) har på bestilling fra Senter for IKT i utdanningen utarbeidet en rapport om teknologi i fremtidens skole, "Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole i 2013–2018". Jeg var med i ekspertgruppen som kom med grunnlaget for materialet i rapporten. Raooprten har betyding for forståelse av den teknologiske utviklingen i utdanningssektoren og peker på viktige trender fremover.  Rapporten kan du lese her.

2011-12:

Teknologirådet: "Teknologi må styrke læreren". Jeg satt i ekspertgruppen. Mandatet var å drøfte "morgendagens skole". Resultatet ble forelagt Kirke- og undervisningskomiteen på Stortinget i mai 2012. Rapporten kan du lese her.

2010-11:

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: "Lærerstemmer". En høring om Stortingsmelding for ungdomstrinnet i sosiale medier med utgangspunkt i Delogbruk.no. Jeg  ledet prosjektet og leverte rapporter fra diskusjonene til Kunnskapsdepartementet. Rapportene fra høringen ble hyppig sitert i Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet.