Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:

Entries in workshop (1)

søndag
okt162011

#dob11 | Workshop med Ewan McIntosh

The Design Thinking School is a place where students are problem finders, where they solve real problems that are relevant to them. It's a creative place where responsibility for making learning choices start and end with the student (Ewan McIntosh)

Workshop på Sandvika vgsI forbindelse med Del og bruk-konferansen på Sandvika vgs 12. oktober fikk jeg sjansen til å delta i en workshop med Ewan McIntosh fra Skottland. Temaet var The Design Thinking School. Vi jobbet med problembaserte opplegg der det ble lagt stor vekt på å finne de rette spørsmålene å stille. Som Ewan sa: Dersom eleven din kan google og finne svaret på spørsmålet ditt nesten før du er ferdig med å stille det, var det nok ikke et særlig godt spørsmål i utgangspunktet. Det er lettere sagt enn gjort å lage gode problemstillinger! Men altså - en god oppgave starter nesten alltid med en virkelig interessant problemstilling, så det er derfor utrolig viktig å ta denne delen av prosessen alvorlig.

Hvordan kan vi finne frem til de gode problemstillingene? For det første må vi la elevene få bidra i den delen av oppgaven som tradisjonelt har tilhørt læreren: Forberedelsen, designet og planleggingen av undervisningen. Det er denne delen av læring som tar mest tid. Gjennom å få bidra i denne prosessen vil eleven bli i stand til å finne frem til de problemstillingene som peker seg ut som interessante, og eleven kan deretter gå i gang med å løse oppgaven. Hva slags produkt eleven skal lage som svar på oppgaven bør være elevens eget valg: Skal det være et essay, en webside, en fysisk innretning? Uansett hva det blir er det produktet som skal vurderes, og det bør reflektere hva eleven har lært.

Prosessen kan beskrives slik:
1. Immersion: Fordypelse i emnet som er gitt av læreren. Emnet skal være av "episk" karakter. Bredde er viktig når eleven går i gang, alle muligheter må undersøkes. Læreren må identifisere seg med elevene - hva vil være sannsynlige retninger emnet kan utvikle seg i? Hvilke generelle temaer blir berørt? Hvilke deler av læreplanene er anvendelige? Et prosjekthjørne blir etablert og all mulig interessant informasjon samles der. Viktig å stimulere til undersøkende og utforskende spørsmål.
2. Synthesis: Elevene begynner å se sammenhenger og grupperer de ulike funnene sine i ulike under-emner. I avslutningen av denne delen av arbeidet vil elevens foretrukne problemstilling bli klar. 
3. Ideation: Mulige svar på problemstillingen undersøkes og arbeidet med å finne ut hvordan oppgaven skal besvares er i gang. Avgrensninger er nødvendig. I tradisjonelle undervisningssituasjoner er det i denne fasen at elevene møter oppgavene for første gang. 
4. Prototype: Realisering av produktet. Produktet er det som skal vurderes, og det bør utføres slik at det er mest mulig nytt, hensiktsmessig og gjennomførbart i forhold til rammene som er satt for prosjektet. Læreren skal være som stemmen på gps-en i denne fasen (turn around, make a u-turn). Eleven er selv ansvarlig for å lytte til "gps-en" sin. 

Vurderingen av produktet gir anledning til både egenvurdering, elev-vurdering og formativ vurdering fra lærerens side. Det bør komme tydelig frem hva som er vellykket og hva som ikke er det når elevens produkt vurderes. Å jobbe seg gjennom en slik prosess vil gi god erfaring for alle involverte som vil være verdifull ved senere prosjekter. 

Jeg opplevde workshop-en som krevende, men veldig interessant, og jeg har lyst til å prøve dette ut i egen klasse - eller aller helst sammen med kolleger som gjør det i sine respektive klasser samtidig. Mine elever skal i gang med "det moderne prosjektet" nå, og erfaringen fra tidligere år er at dette er et tema de finner vagt og litt vanskelig å få tak på. De trenger altså dypere forståelse enn jeg har klart å gi dem gjennom tradisjonell undervisning. Tenk om vi kunne gjort det til vårt første tema for Sandvikas egen "design-tenkingsskole"?

Jeg tror skolen bør belage seg på økte utgifter til post-itlapper fremover.