Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
Main | NKUL 2014 | IKT og klasseledelse i norskfaget »
fredag
jan232015

Ny inspirasjon til skriveopplæringen | Retorikk

De siste par årene har det nok vært lengre mellom blaffene av ny inspirasjon enn det var en stund. Det er naturlig, for slikt går i faser. Hvem er vel topp motivert og inspirert hele tiden? Men nå er det på høy tid å hive seg rundt igjen. De siste månedene har jeg fått fornyet interesse for å lære mer om skriveopplæring. Hvordan jobbe med elevene så de kan bli bedre til å skrive? Hvordan gi dem det de trenger for å utvikle seg? Og på hvilken måte kan IKT og samarbeidslæring bidra positivt til dette?

Sist uke hadde vi besøk av kollega Inger Møllerløkken fra Asker videregående skole på Sandvika. Hun er en erfaren kursholder og særdeles motiverende og flink norsklærer (det kan også datteren min bekrefte). Kollegiet ble presentert for Asker-modellen, en måte å gi tilbakemeldinger på som er konsistent og konkret, der alle lærere uansett fag gir samme type tilbakemelding på fagtekster til sin elevgruppe. Elevene ser ut til å kunne forstå bedre hva som gjør en tekst god med denne metoden. Helt kort sagt går modellen ut på å strukturere tekster etter mønsteret faglig beskrivelse (FB), faglig analyse (FA) og faglig vurdering (FV). Ved hjelp av disse kategoriene kan elever selv analysere tekster, sine egne og andres, og vurdere om det er en god tekst eller ikke. Ved å bruke denne tretrinnsmodellen i opplæringen vil elevene kunne øke sin skrivekompetanse og forstå bedre hva de må endre til neste gang. Møllerløkken ga oss også flere ideer til småskriving i timene, og jeg ville gjerne komme raskt i gang med å sette disse ut i livet. 

Første påfølgende undervisningsøkt stod retorikk på planen. Innledningsvis gikk jeg gjennom grunnleggende begreper og prøvde å motivere dem til å aktivt sette seg inn i hva retoriske grep er og hva det kan brukes til. Det første tipset fra Møllerløkken som jeg prøvde ut var "Hvem skal ut": En kollasj med bilder av Hitler, Luther King, Obama og Bush ble vist frem på lerretet. Elevene gjettet først på Hitler, men da de skjønte konteksten var de raske med å peke ut Bush, som var det riktige svaret. Bush jr. er ingen god retoriker, mens de andre tre alle var/er usedvanlig gode talere. 

For elevene var det viktigste målet med økten å gjøre seg kjent med de fem fasene i utarbeidingen av en retorisk tekst. Etter gjennomgangen ga jeg derfor først en oppgave i presskriving (også etter ide fra Møllerløkken). Alle måtte skrive sammenhengende i to minutter om det de husket fra presentasjonen min. Det var forbudt å slippe taket i tastaturet. (Neste gang skal jeg øke lengden på oppgaven til fem minutter, det var litt kort tid). Da de var ferdige, fikk de beskjed om å skrive INVENTIO over teksten sin, og deretter lage en ny overskrift under: DISPOSITIO. De påfølgende fem minuttene måtte de lage en disposisjon med utgangspunkt i notatene sine til en kort presentasjon av retorikk. Så var det ny overskrift: ELOCUTIO. Her var målet å jobbe med selve utformingen av stoffet. Ordvalg, målgruppe, gode eksempler og lignende skulle på plass. Så kom MEMORIA der de måtte øve på husketeknikker og øve utenat presentasjonen sin. Vi la særlig vekt på "den gyldne hånd"-metoden (knytte et moment til hver finger på hånden). Til slutt fikk alle beskjed om å sette skuldrene på plass, rette ryggen og se sidemannen trygt i øynene, for det var klart for ACTIO: fremføringen. Det var veldig moro å gå rundt og høre på elevene mens de presenterte retorikkens grunnbegreper for hverandre! Rakrygget og med overbevisning la de stoffet frem. Da de var ferdige fikk de den siste oppgaven, nemlig å skrive en definisjon med forklaring, eksempler og vurdering ved hjelp av en skriveramme (det siste av Møllerløkkens tips for denne gang). Etter dette tok vi en velfortjent pause.

PS: Presentasjonen er gammel, den har blitt til i samarbeid med både tidligere elever og kolleger jeg aldri har møtt annet enn på nett gjennom flere runder og over flere år, så jeg har ikke utformet den alene. Det bærer den preg av, og jeg liker det. Denne gangen brukte jeg bare noen minutter på å redigere den slik at den passet til akkurat dette. Hurra for samarbeid og deling!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: porn videos
    Ingunn Kjøl Wiig, lektor - blogg - Ny inspirasjon til skriveopplæringen | Retorikk

Reader Comments (2)

Hei Ingunn! På eit eller anna tidspunkt slutta vi å kommentera bloggane til kvarandre også. Men når du børstar støv av Tanketråder, min første store blogg-inspirasjon, så kan jommen eg kommentera også! Håpar du får lyst å skriva ofte. Denne metoden var spennande og ser systematisk ut. Eg deler vidare til kollegaene mine.
28. januar 2015 | Unregistered CommenterMargreta
Hei Margreta! Yuhuu, en kommentar! Det føles så bra at noen faktisk tar seg tid til å gi en liten tilbakemelding igjen. Jeg savner også dialogen på bloggene våre, og jeg tror helt klart at facebook og twitter kom i veien for oss her. Det ble så enkelt å ta det andre steder, men vi mistet noe viktig på veien. Tusen takk for hyggelig kommentar om Tanketråder, det varmer. Neste uke skal jeg i møte med den omtalte Inger og en til på Asker vgs og diskutere hvordan vi eventuelt kan spre dette. Jeg har nemlig tro på Asker-modellen, for den virker. Det har jeg selv erfart allerede etter bare noen spede forsøk. Det kan tenkes at jeg kommer til å skrive mer om den og kanskje til og med andre tema her. Jeg lover ingenting, men akkurat nå ble jeg ekstra motivert.
28. januar 2015 | Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.