Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« IKT i Skolen: Hvordan kan læreren få IKT til å fungere i praksis? | Main | Monsterprosjektet er i gang »
torsdag
apr262012

Vurdering for læring i praksis

 

 

Min kollega Anne Cathrine Gotaas og jeg holdt innlegg om formativ vurdering på brukerkonferansen til It's Learning denne uka. Presentasjonen er praksisnær og tok utgangspunkt i hva vi selv gjør i egen undervisning i norsk og matematikk for å engasjere elevene i egen læring. 

Takk til It's Learning for invitasjon og for en fin konferanse med mye interessant innhold, og også god mat og god underholdning! Som alltid i slike sammenhenger er det også veldig fint å få treffe folk fra mitt digitale nettverk for gode samtaler og inspirasjon. Takk til dere også, dere vet hvem dere er.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.