Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« Vurdering for læring i praksis | Main | OneNote og deling »
fredag
jan202012

Monsterprosjektet er i gang

Visste du at den etymologiske opprinnelsen til ordet "monster" er den samme som for ordet "mønster" og for "demonstrasjon"? Jeg fant det ut for ikke så lenge siden.

Da fikk jeg en ide: Fra monster til mønster

For noen få måneder siden var jeg så heldig å vinne en pris som "Kreativ IKT-pedagog" i forbindelse med Delogbruk-konferansen i Sandvika, og premien er en tur til Lisboa i mars for å delta på Microsofts Partners In Learning Forum. Der skal jeg vise frem et prosjekt som jeg har gjort sammen med elevene mine, og fokuset mitt  er altså på samarbeidslæring, relevante digitale verktøy og problembasert læring. Hva skal vi egentlig lære, og hvorfor?

Utgangspunkt:

  1. Elevene mine er veldig flinke til veldig mye, men de kan nok bli enda bedre til å skrive enn de er nå. 
  2. Læreplanen i Vg2 inneholder blant annet kompetansemål som omfatter eldre tekster, noe ikke alle moderne ungdommer finner veldig relevant for sine liv. 

Dette er målet vårt: Elevene skal bli flinkere til å uttrykke seg skriftlig. Deres økte skrive- og formidlingskompetanse skal komme til uttrykk gjennom produksjon av mønstertekster. De skal øke sin tolkningskompetanse gjennom få innsikt i hvordan forestillingene om det farlige, ukontrollerbare kan ta ulike former, og at gamle myter og historier er grunnlaget for mange moderne ideer og uttrykksformer. Dette er vår felles kulturarv og derfor alltid relevant å kjenne til. Jeg vil ta utgangspunkt i fortellinger om monstre, alt fra urmonstre i gamle myter til vampyrer, Dracula og Frankensteins monster til moderne monstre som for eksempel The Host, og la elevene fordype seg i dem. Tekstene skal bearbeides og settes i en litteratur- og kulturhistorisk kontekst, og elevene skal deretter produsere mønstertekster som andre elever kan ha som forbilder for egen tekstproduksjon. Monsteret kan like gjerne være den ukontrollerbare teksten; det du vil formidle, men ikke får frem. Gjennom økte ferdigheter og ny innsikt vil elevene bli bedre i stand til å uttrykke det de ønsker å formidle - fra monster til mønster, altså.

Mønstertekstene kan være skriftlige: Noen vil skrive essay, andre vil skrive noveller, enkelte ønsker å lage dikt. Sangtekster har også blitt nevnt. Andre vil lage kortfilm, og jeg har noen programmerere i klassen som har lyst til å prøve seg på spillproduksjon. Dette kan ta mange retninger. Uansett hva det ender med, så skal det blir et tekstvolum som kan presenteres som produkter av en prosess. Bare produktene skal vurderes. Alle må skrive mye underveis for å lære av egne refleksjoner og for å bearbeide innholdet, også de som velger å lage en sammensatt tekst. 

Tankekart som viser grunnideen for Monsterprosjektet

Praktiske løsninger

Vi har så vidt satt i gang. Jeg har opprettet en delt OneNote-blokk med klassen, kalt "Monsterprosjektboka". Den skal bli vårt felles arbeidsdokument der elevene samler alle ressurser som går inn i prosjektets forberedelsesdel. For øyeblikket en oversikt over norsk grammatikk som skal bli det første kapittelet. Vi skal repetere ordklasser og setninganalyse, for vi skal først ned på det grunnleggende for å sikre oss at flest mulige hull i kunnskapene er tettet før vi går videre. Jeg lar elevene lage hver sin del av dette kapitlet i grupper, og så må de lese gjennom hverandres tekster og lære seg helheten etterpå. Denne metoden fungerer alltid bra. Vi skal også jobbe mye med språklige øvelser, både i hovedmål og sidemål, og vi skal jobbe mest mulig med skriving, både styrt og kreativt. 

Neste uke skal vi begynne dagen med "Monsterutstilling" i biblioteket vårt. Skolens bibliotekar Ingrid har hjulpet meg med å sette sammen et volum av bøker, tegneserier og filmer som passer til prosjektet, og hun skal holde en innledning om monstrenes plass i litteraturen og presentere noen eksempler. Elevene skal også få se filmsnutter fra monsterfilmer. Disse inntrykkene skal bearbeides og omsettes i korttekster. Vi skal ha et konstant fokus på relasjonen innhold-uttrykk. HVORDAN formidle best det en vil si? Hvilken FORM kler dette innholdet? Osv.

Fundamentet for prosjektet

Prosjektet er basert på "The Design Thinking School"-opplegget som jeg lærte av Ewan McIntosh da han holdt workshop i Sandvika i høst. Vi er nå i "immersion"-fasen. Det blir også et element av Flipped Classroom i dette, jeg må nemlig frigjøre tiden i klasserommet til selvstendig arbeid, så jeg må lage videoer som setter tekstene inn i relevant kontekst. Alt skal skal være ferdig i begynnelsen av mars. Opplegget er ikke slett ferdig utviklet eller bearbeidet ennå. Mye arbeid gjenstår før vi er enige om vurderingskriterier, presentasjon av ferdige arbeider etc. Om du syns dette høres interessant ut, så kan du følge med her, for jeg planlegger å blogge fortløpende for å holde bedre styr på mine egne tanker.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hei! Jeg tenkte jeg skulle spørre min tidligere norsklærer om noen tips. Jeg tar opp nynorsk denne våren som privatist. har du noen tips til nettsteder jeg kan lese på? Tips til nynorskskriving eller litterærhistorie?

Det hadde vært god hjelp!

21. februar 2012 | Unregistered CommenterCaroline

Kjempespennende prosjekt! Jeg gleder meg til å følge med på utviklingen. Tankekartet var en fin illustrasjon på de ulike innholds- og uttrykkselementene i prosjektet.

28. februar 2012 | Unregistered CommenterHilde Melby
Kjempefin fagblogg!
25. november 2013 | Unregistered CommenterAnonym

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.