Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« #dob11 | Workshop med Ewan McIntosh | Main | Flipping pågår her »
fredag
sep162011

Språkdebatt på 1800-tallet

Min kollega Mette Kjeldsberg delte for et par år siden en morsom oppgave der elevene får hver sin rolle i språkdebatten fra ca 1830 og opp til vår tid som de setter seg inn i, og deretter kjører debatt. Jeg har modifisert oppgaven og lar den nå gjelde bare 1800-tallet, og den er nå for en halv klasse av gangen. 14 debattanter + ordstyrer debatterer mens jeg observerer og vurderer.

Elevene mine har fått to videoleksjoner i stedet for forelesninger i språkhistorie, den ene vises over (jeg lagde den for et par år siden) og den andre er nyprodusert av kollega Merete Stensby. De har også jobbet med wikien vår der de har oppdatert innhold på språkhistoriesidene. Wikien ble påbegynt i 2008 av de klassene vi hadde da. Det er inspirerende å se at deler av det vi har gjort før fortsatt er godt gjenbruksmateriale, selv om jeg føler en viss kritisk stemme hviske meg i øret at den videoen min er altfor lang! Når tiden strekker til bør den modifiseres. Dersom målet er maks tre minutter, så har jeg en jobb å gjøre. Det samme må sies om wikisidene som fortsatt kan bli bedre, noen av dem.

Elevene får nå oppgaven, men ikke hvilken historisk person de skal være. Debatten skal være 26. september. De skal også skrive en egenvurdering til slutt og sette karakter på seg selv. Den kommer jeg til å legge vekt på ved den endelige karaktersettingen selv om det siste ordet er mitt.

Synspunkter på oppgaven er velkomne, likeså eksempler på hva dere andre gjør med dette emnet i undervisningen, både som gjennomgang og som vurdering.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: comprar una tablet
    Ingunn Kjøl Wiig, lektor - blogg - Språkdebatt på 1800-tallet
  • Response
    Response: rushessaycom
    Your blog so many writing services providing. Very nice content services essay writing services all my students education purpose using your blog. All the writing services my education future using. Thanks a lot.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.