Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« Periodisering av året | Main | The Flipped Classroom »
torsdag
aug182011

Elevsamtaler

Da jeg kom hjem fra jobben i dag fikk jeg spørsmål om det hadde vært gøy på skolen. Spørsmålet fikk meg til å trekke på smilebåndet, og mens det fortsatt ringte litt i hodet etter 15 samtaler på 20 minutter hver, gjennomført mellom 8.30 i dag og 14.30, så kjente jeg at jo, det hadde det vært. Det var inderlig flott å se igjen mine femten gutter og jenter, blide som soler som de var alle sammen. De var motiverte og klare for å gå løs på Vg2 alle som en. Å møte dem var noe jeg hadde gledet meg til på forhånd, for jeg liker dem jo så godt! Så mye god snakk på en og samme dag gjør meg glad, men også trett, men det er en fin måte å bli trett på.

Tidligere grudde jeg meg gjerne litt til elevsamtaler. Det føltes fort litt ubekvemt og kunstig, og samtaleskjemaene virket hemmende. Uten skjema ble det lett mye prat som kanskje ikke var særlig nyttig, og det var ikke så enkelt å følge det opp. Nå kjennes det ikke sånn lenger, og jeg vet ikke helt hva som har skjedd, for skjemaene er som før, og hyggelige elever hadde jeg også tidligere. Kanskje er jeg litt mindre sjenert overfor dem nå enn før? En kollega sa en gang til meg at som lærer mister en etter hvert evnen til å føle skam, og det er kanskje noe i det. 

Jeg vet at mange kolleger ikke er glade i denne samtaletypen. De synes den er konstruert, og det kan jeg selvsagt forstå. Elevene har ofte sagt at det gjerne blir litt mye av dette når de har vært gjennom utviklingssamtaler og fagsamtaler med den ene læreren etter den andre. Vi er pålagt å gjennomføre elevsamtaler, og det tar mye tid. Derfor bør det fungere på en skikkelig måte så tidsbruken er god både for lærer og for elev. Hensikten med elevsamtalen må være at eleven skal få økt innflytelse over sin egen læring, og også få sjansen til å fortelle om det som virker og det som ikke virker. Derfor er det interessant at så mange av elevene svarer ganske klart nei på at de vil ha elevmedvirkning i forhold til undervisningsmetodikk og når prøvene kommer. "Nei, det er mye bedre at læreren bestemmer. Dessuten blir det jo feil når flertallet alltid får velge form, da vi uansett mange ikke få det som de vil". Godt argument. Når jeg spør om hva jeg kan gjøre for at læringen skal fungere bedre svarer mange at "det er jo tross alt MEG det kommer an på". De tar mye ansvar for egen læring da! Likevel skjønner jeg jo ut fra det de sier at det er flere ting vi kan gjøre, blant annet at ved å variere undervisningemetodene våre, så treffer vi mange flere enn dersom vi har et begrenset repertoar av metodikk i klasserommet. One size har alltid vært et dårlig kompromiss.

Jeg er fremdeles usikker på om det kan være nødvendig å ha så mange elevsamtaler som vi har. Men som kontaktlærer er jeg ikke i tvil - velkomstsamtalen ved skolestart er en stor glede og svært nyttig - om ikke alltid for eleven, så i alle fall for meg. Og til syvende og sist er jo det til elevenes beste.

Hva tenker du om elevsamtaler? Er det en god ting, eller en uting?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Elevsamtalene er utrolig nyttig. Det ble enda bedre da jeg ba elevene om å svare på et skjema først, som jeg kunne lese dagen før for å forberede meg.

19. august 2011 | Unregistered Commenterlektormelby

Elevsamtalene er nyttige og utviklende. Fagsamtalene blir av og til litt oppkonstruerte, og vi har slitt med dem hos oss i året som gikk. Våre elever (ungdomsskolen) kan ha åtte lærere og fler, og når alle skal ha en formalisert samtale med hver elev, alle elever skal ha minst en elevsamtale med kontaktlærer og vi i tillegg har konferansetimen, - da blir det mye. Siden elevene måtte tas ut av andre læreres timer, ble det rett og slett for voldsomt. Vi som har elevene i teorifag er sammen med dem hele dagen. Vi jobber i team, og har derfor bare vår egen klasse (ca 55 unger). Det betyr tett kontakt og ukentlig ikke-formalisert kommunikasjon med hver enkelt elev. Nå førsøker vi å finne en ny form på fagsamtalene.

Det hadde vært moro å se det skjemaet dere bruker i samtalen.

19. august 2011 | Unregistered CommenterHege

Det er nettopp det å finne balansen her som opptar meg også. Våre elever har gjerne en lærer pr fag pluss kontaktlærer. Det kan lett bli 6-8 lærere å forholde seg til. Dersom alle skal ha fagsamtaler i tillegg til utviklingssamtalen, blir det voldsomt. Samtidig er det lett å se at det er et godt verktøy for både kunnskaps- og tillitsbygging. Med tilpasning bør dette kunne fungere enda bedre enn nå.

Skjemaet kan du sikkert få se, Hege. Jeg skal se om jeg kan få lastet det opp her på siden. I farten husker jeg ikke om jeg har det digitalt, for jeg fikk en ferdigutskrevet bunke av rådgiveren vår.

19. august 2011 | Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.