Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« Curriculum 21: Essential Education for a Changing World | Main | ISTE 2011 i Philadelphia »
mandag
jun272011

På Blogger's Cafe

Nå sitter jeg på Blogger's Cafe her på ISTE og prøver å samle noen inntrykk fra messedelen av denne konferansen. Jeg har vært innom messehall B som var enorm. Det finnes også en hall A og C - minst. Produktutvalget er vanvittig. Jeg kan ikke fri meg fra å tenke at vi umulig kan trenge alt dette, men samtidig vet jeg jo godt at nye produkter erstatter gamle i rasende fart, så også i skolen. Her på konferansen er det iPad og andre håndholdte enheter som fremstår som det store nye i klasserommet, og det er klart at de er spennende. Vi har nettopp oppgradert skolene med bærbare pc-er til alle. Må vi nå tenke oss en ny satsning så alle kan få en iPad hver også? Det ser i hvertfall ut til at lærerne mener at de trenger en selv. Sikkert 80% av konferansedeltakerne ser ut til å ha en iPad i stedet for en pc, og det er ikke rart, den er utvilsomt enklere å bære med seg, og til enkle notater er det ikke behov for noe mer. Men den erstatter ikke pc-en heller, så ikke vet jeg om det virkelig er nok. Uansett: Det er ikke hva slags dings vi skriver på som avgjør læringsutbyttet, det er hvordan vi utnytter potensialet i det vi har til rådighet til sammen: Elevens ressurser, lærerens ressurser, infrastrukturen på skolen.

Om en liten stund skal jeg på seminar om Curriculum 21: "Upgrade curriculum content, skills, and assessments with contemporary replacements, digital tools, and global connections." Det blir spennende, og jeg skal notere flittig på den nye iPad'en min. Snart vet jeg kanskje bedre om iPad er tingen å bruke sammen med elevene også.

Med dette har jeg skrevet mitt første blogginnlegg på en iPad, og jeg har tatt bildet med padda også. Kult!?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.