Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« OneNote og deling | Main | #dob11 | Workshop med Ewan McIntosh »
torsdag
okt202011

Foredrag om Det omvendte klasserommet

Etter Del og bruk-konferansen og kurset med Aaron Sams og Jonathan Bergmann har vi sannelig fått vann på mølla her i Asker og Bærum. I går var jeg på Nesbru vgs og holdt foredrag om hva dette er med eksempler både fra opphavsmennene og fra egen praksis. Foredraget ble svært godt mottatt, og interessen for "Omvendt undervisning" er tydeligvis økende. Her er presentasjonen min:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.